Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng cho tàu có trọng tải 2.000 DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  138/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng cho tàu có trọng tải 2.000 DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 22 – 2024

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 28/CV/TLCC/2024/CN nhận ngày 11/6/2024 của Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng cho tàu có trọng tải 2.000 DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng cho tàu có trọng tải 2.000 DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng cho tàu có trọng tải 2.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
NC-01 10039’14,24”N 106044’18,24”E 10039’10,54”N 106044’24,74”E
NC-02 10039’16,53”N 106044’16,79”E 10039’12,83”N 106044’23,29”E
NC-03 10039’16,05”N 106044’16,01”E 10039’12,35”N 106044’22,51”E
NC-04 10039’13,75”N 106044’17,46”E 10039’10,05”N 106044’23,96”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,92 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long(1).

Ghi chú: Số liệu nêu trên căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu TL_05.2024_2 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu TL_05.2024.RQ tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long kèm theo đơn đề nghị 29/CV/TLCC/2024/CN nhận ngày 11/6/2024./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước mở rộng về phía Nam, luồng ra/vào bến sà lan và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng – tỉnh Phú Yên

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng – Cảng Thị Nại

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Cà Mau 1B