Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15, K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 98/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15, K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 21 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 59/CNTL nhận ngày 28/4/2022 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15, K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15, K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
K15-1 10045’39,25”N 106043’52,10”E 10045’35,55”N 106043’58,60”E
K15-2 10045’39,08”N 106043’50,18”E 10045’35,38”N 106043’56,68”E
K15-3 10045’47,78”N 106043’57,50”E 10045’44,08”N 106044’04,00”E
K15-4 10045’45,88”N 106043’57,68”E 10045’42,18”N 106044’04,18”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,08 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15C được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
K15C-1 10045’52,55”N 106044’00,77”E 10045’48,85”N 106044’07,27”E
K15C-2 10045’52,93”N 106043’59,71”E 10045’49,23”N 106044’06,21”E
K15C-3 10046’01,83”N 106044’02,38”E 10045’58,13”N 106044’08,88”E
K15C-4 10046’01,52”N 106044’03,46”E 10045’57,82”N 106044’09,96”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,30 m.

Số liệu độ sâu căn cứ các bình đồ độ sâu ký hiệu CBN.K15_04.2022; CBN.K15C_04.2022 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công

(1) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SH1”, “SH2”, “SH3” báo hiệu khu vực thi công và khu vực nhận chìm thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn) năm 2021

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3”, “5”, “7”, “9”, “12” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro