Chủ nhật, 28/02/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng và Hòn Một của Công ty cổ phần Vinpearl

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 33/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  01 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng và Hòn Một của Công ty cổ phần Vinpearl

KHA – 03 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số 021.NT/CV-VP/2021 ngày 27/01/2021 của Công ty cổ phần Vinpearl về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng và Hòn Một của Công ty cổ phần Vinpearl và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực số 1 – Khu nước phao neo đậu tại Hòn Một được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
HM1 12010’37,1” N 109016’04,1” E 12010’33,4” N 109016’10,5” E
HM2 12010’36,7” N 109016’06,7” E 12010’32,9” N 109016’13,1” E
HM3 12010’41,1” N 109016’07,5” E 12010’37,4” N 109016’14,0” E
HM4 12010’41,6” N 109016’04,9” E 12010’37,9” N 109016’11,4” E

– Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,5m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực số 2 – Khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
BB1 12013’20,5” N 109019’20,4” E 12013’16,8” N 109019’26,8” E
BB2 12013’18,7” N 109019’22,2” E 12013’15,0” N 109019’28,7” E
BB3 12013’20,5” N 109019’24,1” E 12013’16,8” N 109019’30,6” E
BB4 12013’22,4” N 109019’22,2” E 12013’18,6” N 109019’28,7” E

– Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,1m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BVPHM, BVPBB tỷ lệ 1/500 và  bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQBVPHM, RQBVPBB tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Vinpearl (1)./.

 Nơi nhận:- Cục Hàng hải Việt Nam;- Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;- Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;- website www.vms-south.vn;- Phòng KTKH, KT, HTQT;- Lưu VT-VP, P.ATHHNăng. KT. TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC     Phạm Tuấn Anh

Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “76”, luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc tàu CS RESPONDERS hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC 2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ từ KP101 đến KP106.515 thuộc đường ống dẫn khí BH-LH năm 2020