Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT – cảng Lataca Nhà Bè

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT – cảng Lataca Nhà Bè

HCM – 21 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 08/16/CV-LTC ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH Thương mại Sản phẩm Hóa dầu Lâm Tài Chánh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT (cảng Lataca Nhà Bè) của kho xăng dầu Lâm Tài Chánh kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu 05/2016/KSĐH tỷ lệ 1/500 hoàn thành tháng 3 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng dầu 15.000DWT (cảng Lataca Nhà Bè) của kho xăng dầu Lâm Tài Chánh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10040’56,2”N 106045’35,6”E 10040’52,5”N 106045’42,0”E
B 10040’52,1”N 106045’39,8”E 10040’48,4”N 106045’46,2”E
C 10040’53,0”N 106045’42,9”E 10040’49,3”N 106045’49,3”E
D 10040’57,8”N 106045’36,0”E 10040’54,1”N 106045’41,4”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 6,82m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc tàu Hải Trường 36 mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và tuyến luồng vào cảng Tân cảng Giao Long

Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu