Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU – 30 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 01/TBHH/SSIT-2016 ngày 23/5/2016 của Công ty Liên doanh dịch vụ Container Quốc tế cảng Sài Gòn SSA (SSIT) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kèm theo báo cáo khảo sát số 18-05/BCKS-SSIT và bình đồ độ sâu ký hiệu SSIT_17_05_16 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cảng Việt, khảo sát hoàn thành tháng 5 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10030’18,5”N 107000’11,2”E 10030’14,8”N 107000’17,7”E
A2 10030’31,1”N 107000’26,2”E 10030’27,5”N 107000’32,7”E
A3 10030’21,0”N 107000’04,0”E 10030’17,3”N 107000’10,5”E
A4 10030’38,4”N 107000’24,9”E 10030’34,7”N 107000’31,4”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 16,5m trở lên.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo chờ đầu luồng hàng hải Quan Chánh Bố

thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Phú Quý