Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 –Cảng Lotus.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 –Cảng Lotus.

HCM – 64 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 119/LTS ngày 16/12/2016 của Công ty Liên doanh Bông Sen về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LOTUS 14-09-2016 tỷ lệ 1/500 hoàn thành tháng 9 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến K17, K18 – Cảng Lotus được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’35,2”N 106044’33,6”E 10044’31,6”N 106044’40,0”E
B 10044’33,9”N 106044’32,6”E 10044’30,3”N 106044’39,0”E
C 10044’27,7”N 106044’41,0”E 10044’24,0”N 106044’47,5”E
D 10044’29,0”N 106044’42,0”E 10044’25,3”N 106044’48,5”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số độ sâu vùng nước bến cầu cảng 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 3B, 4B, 1C và 2C của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 50.000 DWT, vũng quay tàu và khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Đầm Môn – cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu)

Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp