Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng nhập 15.000 DWT và cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 137/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng nhập 15.000 DWT và cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 21 – 2024

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 29/CV/TLCC/2024/CN nhận ngày 11/6/2024 của Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT và cảng xuất 500DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT và cảng xuất 500DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng nhập 15.000 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
CN01 10039’13,32”N 106044’19,63”E 10039’09,62”N 106044’26,13”E
CN02 10039’13,41”N 106044’21,61”E 10039’09,71”N 106044’28,11”E
CN03 10039’20,84”N 106044’16,95”E 10039’17,14”N 106044’23,45”E
CN04 10039’19,01”N 106044’16,06”E 10039’15,31”N 106044’22,56”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,13 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng xuất 500 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
SL01 10039’12,88”N 106044’17,16”E 10039’09,18”N 106044’23,66”E
SL02 10039’13,23”N 106044’17,71”E 10039’09,53”N 106044’24,21”E
SL03 10039’16,40”N 106044’15,71”E 10039’12,70”N 106044’22,21”E
SL04 10039’16,06”N 106044’15,15”E 10039’12,36”N 106044’21,65”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,11 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long ([1]).

Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu TL_05.2024_1 tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long kèm theo đơn đề nghị 29/CV/TLCC/2024/CN nhận ngày 11/6/2024./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

(1) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

Thiết lập mới 02 phao neo đậu tàu tránh bão tại Đông Hòn Thơm và 04 bộ phao luồng vào cảng HĐ401/BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tại An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Về việc rà quét chướng ngại vật tại khu vực thượng lưu Cầu cảng 75.000 DWT thuộc Bến Cảng Interflour Cái Mép

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “9”, “10”, “11” thuộc luồng cảng nhập than Trung Tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận – Dự án cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân