Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng POSCO của Công ty TNHH POSCO Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng POSCO  của Công ty TNHH POSCO Việt Nam

VTU – 06 – 2023

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 06/2023/PV-CV  ngày 13/01/2023 của Công ty TNHH POSCO Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước cảng POSCO của Công ty TNHH POSCO Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng POSCO của Công ty TNHH POSCO Việt Nam như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực số 1 – khu nước trước cảng POSCO được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10033’38,0”N 107000’46,3”E 10033’34,3”N 107000’52,7” E
A8 10033’47,8”N 107000’51,0”E 10033’44,1”N 107000’57,4” E
A9 10033’52,1”N 107000’49,4”E 10033’48,4”N 107000’55,9” E
A12 10033’36,4”N 107000’41,9”E 10033’32,8”N 107000’48,3” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,94 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực số 2 – khu nước trước cảng POSCO được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A12 10°33’36,4”N 107°00’41,9”E 10°33’32,8”N 107°00’48,3”E
A9 10°33’52,1”N 107°00’49,4”E 10°33’48,4”N 107°00’55,9”E
A10 10°33’53,5”N 107°00’48,9”E 10°33’49,8”N 107°00’55,4”E
A5 10°33’37,2”N 107°00’37,8”E 10°33’33,6”N 107°00’44,2”E
A11 10°33’34,9”N 107°00’37,4”E 10°33’31,2”N 107°00’43,9”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,68 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BPA20230103.TC5.H0.V0.DH, tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển (Portcoast) đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH POSCO Việt Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Các phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT)

Thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng 7, 8, 9 cảng Vietsovpetro

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Mũi Dinh

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu