Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

HCM –  64 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 01/VP/CV nhận ngày 14/12/2016 của Công ty TNHH Vopak Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 12/2016/KSĐH và bình đồ đo sâu ký hiệu VOPAK_1612 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH khảo sát Phú An đo đạc và hoàn thành tháng 12 năm 2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Vopak, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A 10038’00,5” N 106049’19,1” E 10037’56,8” N 106049’25,5” E
B 10038’05,6” N 106049’14,3” E 10038’01,9” N 106049’20,8” E
C 10038’05,9” N 106049’06,5” E 10038’02,3” N 106049’13,0” E
D 10037’58,0” N 106049’13,7” E 10037’54,3” N 106049’20,2” E
E 10037’53,1” N 106049’18,8” E 10037’49,4” N 106049’25,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 9,0m trở lên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Phú Đông của Công ty TNHH Phú Đông

Về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng hàng hải Phú Quý

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NC1”, “NC2″ báo hiệu khu vực thi công nạo duy tu nạo vét duy tu Luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề.

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015