Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng 49.000DWT Cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro của Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng 49.000DWT Cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro của Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương

HCM – 11 – 2021.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 09/PP-QLĐT ngày 25/01/2021 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000DWT Cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu PACIFIC_2101, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NĐ1 10°31’48,9” N 106°44’25,0” E 10°31’45,2” N 106°44’31,4” E
NĐ2 10°31’40,1” N 106°44’25,5” E 10°31’36,5” N 106°44’31,9” E
NĐ3 10°31’40,2” N 106°44’27,3” E 10°31’36,6” N 106°44’33,7” E
NĐ4 10°31’49,0” N 106°44’26,7” E 10°31’45,3” N 106°44’33,2” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,0m trở lên

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NĐ3 10°31’40,2” N 106°44’27,3” E 10°31’36,6” N 106°44’33,7” E
NĐ4 10°31’49,0” N 106°44’26,7” E 10°31’45,3” N 106°44’33,2” E
NĐ5 10°31’49,4” N 106°44’32,7” E 10°31’45,7” N 106°44’39,1” E
NĐ6 10°31’40,6” N 106°44’33,5” E 10°31’37,0” N 106°44’39,9” E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,5m trở lên

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

Về việc rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu khu nước trước cảng, vũng quay tàu và luồng tàu ra/vào thuộc gói thầu số 8 – Dự án cảng biển Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “76”, luồng hàng hải Soài Rạp