Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 135/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang

ANG – 01 – 2023

Vùng biển: Tỉnh An Giang

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Căn cứ Đơn đề nghị số 36/CV-CAG nhận ngày 15/6/2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang như sau:

        Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu trọng tải 5.000 DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN1 10˚20’20,01″N 105˚28’38,14″E 10˚20’16,37″N 105˚28’44,57″E
KN2 10˚20’17,07″N 105˚28’41,30″E 10˚20’13,42″N 105˚28’47,74″E
KN3 10˚20’17,56″N 105˚28’42,97″E 10˚20’13,92″N 105˚28’49,41″E
KN4 10˚20’21,69″N 105˚28’38,54″E 10˚20’18,05″N 105˚28’44,97″E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,93 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu VNCMTAG-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Cảng An Giang (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải An Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước cầu cảng xăng dầu PETEC Cái Mép trên sông Thị Vải

Về việc thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng ODA Tân Cảng Cái Mép thuộc xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P4” phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên Mũi Đèn Đỏ

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Núi Nai, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật Đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh