Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 137/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 1 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết

BTN – 09 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ đơn đề nghị số 90/CV-LD ngày 26/6/2019 của Liên doanh Công ty TNHH thép Trung Nguyên và Công ty KTKS & SXVLXD Trung Nguyên về việc công bố Thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết; Báo cáo kỹ thuật số 875/BC-XNKSHHMN, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu BCPT_1906, tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét ký hiệu RA-BCPT_1906, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam khảo sát hoàn thành tháng 6/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 2 bến cảng Phan Thiết, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°55’10,2”N 108°06’14,1”E 10°55’06,6”N 108°06’20,5”E
A7 10°55’08,1”N 108°06’12,1”E 10°55’04,4”N 108°06’18,6”E
A8 10°55’07,4”N 108°06’10,0”E 10°55’03,8”N 108°06’16,5”E
A11 10°55’10,9”N 108°06’11,7”E 10°55’07,2”N 108°06’18,2”E
A12 10°55’11,0”N 108°06’12,4”E 10°55’07,3”N 108°06’18,9”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt – 0,9m (trên mực nước số “0 hải đồ”).

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng tiếp giáp với khu nước bến số 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A8 10°55’07,4”N 108°06’10,0”E 10°55’03,8”N 108°06’16,5”E
A9 10°55’07,5”N 108°06’07,9”E 10°55’03,8”N 108°06’14,4”E
A10 10°55’10,9”N 108°06’09,0”E 10°55’07,2”N 108°06’15,5”E
A11 10°55’10,9”N 108°06’11,7”E 10°55’07,2”N 108°06’18,2”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt – 0,8m (trên mực nước số “0 hải đồ”).

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “7”, “8”, “10”, “11” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề)

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật tuyến luồng, vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng 10.000DWT, 3.000DWT cảng Xăng dầu K662