Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý

BTN – 04 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: Luồng hàng hải Phú Quý.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTPQ_1904 tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 4/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10030’00,0”N 108055’30,0”E 10029’56,3”N 108055’36,4”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 10,1m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thông số kỹ thuật của vùng nước trước cảng NASOS

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước cảng Vietsovpetro