Thứ hai, 24/06/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 91/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết

BTN – 06 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: Luồng hàng hải Phan Thiết.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHT_PT_1904 tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 4/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 600m và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10054’10,06”N 108006’01,91”N 10054’10,37”N 108006’08,35”N

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 5,6m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Độ sâu luồng tàu ra/vào, vũng quay tàu và vùng nước trước cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Hoạt động khảo sát dòng chảy tại lô 05-2/10 và Lô 136, thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ phao số “0” đến cặp phao số “6”,“7” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.