Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 04 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Ba Ngòi.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 284/BC-XNKSHHMN, ngày 07/3/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ BN_1803_01 đến BN_1803_11 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 03/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

1) Đoạn luồng từ phao “0” đến cặp phao “9”, “10” (khu vực làm thủ tục Hải quan) có chiều dài 12,0km, chiều rộng 450m như sau:

- Tồn tại 02 bãi đá ngầm tại vị trí có tọa độ như sau:

Đỉnh bãi đá ngầm Độ   sâu  (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10,7 11052’48,3”N 109011’31,2”E 11052’44.6”N 109011’37.7”E
2 12,9 11052’49,3”N 109011’17,5”E 11052’45,6”N 109011’24,0”E

- Ngoài 02 bãi đá ngầm nêu trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 10,7m.

2) Đoạn từ cặp phao “9”, “10” đến Bến cảng Ba Ngòi có chiều dài 2,3km, chiều rộng 200m, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 7,7m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Ba Ngòi theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng, căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Lưu ý các bãi đá ngầm nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “ảo” khu vực vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu