Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 4 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 01 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Ba Ngòi.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 128/BC-XNKSHHMN, ngày 20/02/2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ BN_2002_01 đến BN_2002_11 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02/2020 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

1) Đoạn luồng từ phao “0” đến cặp phao “9”, “10” (khu vực làm thủ tục Hải quan) có chiều dài khoảng 12,0km, chiều rộng 450m như sau:

- Tồn tại 03 bãi đá ngầm tại vị trí có tọa độ như sau:

Đỉnh bãi đá ngầm Độ   sâu  (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10,7 11052’48,3”N 109011’31,2”E 11052’44.6”N 109011’37.6”E
2 10,8 11052’48,9”N 109011’31,1”E 11052’45.2”N 109011’37.6”E
3 12,8 11052’49,3”N 109011’17,5”E 11052’45,5”N 109011’24,0”E

- Ngoài 03 bãi đá ngầm nêu trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 11,2m.

  • Đoạn từ cặp phao “9”, “10” đến Bến cảng Ba Ngòi có chiều dài 2,3km, chiều rộng 200m, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 7,7m.
  • Chướng ngại vật: Trong phạm vi đoạn từ thượng lưu phao “8” + 1080m đến hạ lưu phao ”10” – 906m có chiều dài khoảng 914m, xuất hiện các lồng bè nuôi thủy sản, vị trí lấn luồng xa nhất cách biên luồng trái khoảng 65m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Ba Ngòi theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng, căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Lưu ý các bãi đá ngầm và chướng ngại vật nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017

Thi công Dự án Đường dây 22KV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “TP1”, “TP2” phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Độ sâu vùng nước thủy diện cầu cảng số 2 – Gò Dầu A

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước