Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đầm Môn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  63/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 8 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đầm Môn

KHA – 07 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đầm Môn.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 268/BC-XNKSHHMN ngày 03/3/2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐM_2102_01 đến ĐM_2102_05 tỷ lệ 1/5.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 3/2021 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm khảo sát tuyến luồng hàng hải Đầm Môn có chiều dài 16,5km, chiều rộng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 15,1m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Đầm Môn căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng chuyên dùng kho LPG của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây

Kéo giàn khoan ĐH-01 từ cảng Dung Quất, Quảng Ngãi đến lô 05.1a (mỏ Đại Hùng), ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh