Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Định An – Cần Thơ:

Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

TVH – 22 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 683/BC-XNKSHHMN, ngày 18/6/2016 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000, ký hiệu từ ĐCĐA_1606_01 đến ĐCĐA_1606_12 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 6 năm 2016

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0” đến phao số “16” có chiều dài khoảng 17,0km, chiều rộng đáy luồng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến hạ lưu phao số “3”-350m, độ sâu đạt 3,7m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao số “3”-350m đến thuợng lưu phao số “12”+210m:

- Tồn tại một số điểm cạn có độ sâu 2,8m; 2,9m nằm sát biên luồng phải tại vị trị có toạ độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2,8 09026’58,2”N 106026’16,0”E 09026’54,6”N 106026’22.5”E
2,9 09026’58,4”N 106026’14.3”E 09026’54.7”N 106026’20.7”E
2,9 09026’59,1”N 106026’02,9”E 09026’55.4”N 106026’09.3”E
2,9 09027’06,9”N 106025’40,9”E 09027’02.9”N 106025’47,4”E
2,9 09027’08,6”N 106025’38,4”E 09027’04,9”N 106025’44,9”E
2,9 09027’11,6”N 106025’34,6”E 09027’08,0”N 106025’41,0”E
  • Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu tại khu vực này đạt 3,0m trở lên.
  1. Đoạn từ thuợng lưu phao số “12”+210m đến phao số “16” độ sâu đạt 3,5m trở lên.

HUỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phuơng tiện thủy hành hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn từ phao số “0” đến phao số “16” đi đúng trục luồng theo huớng dẫn báo hiệu hàng hải dẫn luồng, lưu ý các điểm cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Sông Dừa

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước Cảng Lafarge của Công ty TNHH Xi măng SIAM CITY Nhơn Trạch

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động của giàn khoan NAGA2

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp