Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

KHA – 06 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Nha Trang.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 273/BC-XNKSHHMN ngày 03/3/2021 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ NT_2102_01 đến NT_2102_03 tỷ lệ 1/5.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 3/2020 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Nha Trang được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), chiều dài luồng khoảng 11,0km, chiều rộng 200m, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Luồng Bắc Nha Trang (từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “2”) có chiều dài khoảng 3,8km, độ sâu đạt từ 10,0m trở lên.

- Luồng Nam Nha Trang (từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “4”) có chiều dài khoảng 6,9km, độ sâu đạt từ 9,8m trở lên.

- Đoạn luồng trước cảng Nha Trang được giới hạn hai đầu từ phao BHHH số “2” luồng Bắc Nha Trang đến phao BHHH số “4” luồng Nam Nha Trang có chiều dài khoảng 0,3km, độ sâu đạt từ 8,2m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Nha Trang theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng, căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo đậu, vũng quay trở tàu và tuyến luồng chuyên dùng Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013