Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

BTN – 04 – 2015

Vùng biển:        Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng:        Luồng hàng hải Phan Thiết.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 267/BCKT-XNKSHHMN, ngày 17/3/2015 kèm theo bộ bình đồ độ sâu, ký hiệu PT_1503, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Trong phạm vi khảo sát đoạn luồng từ điểm đầu luồng đến hạ lưu đê chắn sóng – 150m, chiều dài khoảng 0,4km, điểm đầu luồng có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

10054’37.7” N

108006’01.1” E

10054’34.0” N

108006’07.5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 2,3m.

2) Trong phạm vi khảo sát đoạn luồng từ hạ lưu đê chắn sóng – 150m vào đến thủy diện cảng Phan Thiết, chiều dài khoảng 0,7km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 0,1m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Phan Thiết lưu ý các điểm cạn ở trên để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP1, BP2 và BP3 của Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn M.E.G.A

Về việc thiết lập mới 08 phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ đoạn Vàm Ô Môn

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng số 1 và số 2 – Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “57” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải