Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

BTN – 04 – 2015

Vùng biển:        Tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng:        Luồng hàng hải Phan Thiết.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 267/BCKT-XNKSHHMN, ngày 17/3/2015 kèm theo bộ bình đồ độ sâu, ký hiệu PT_1503, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Trong phạm vi khảo sát đoạn luồng từ điểm đầu luồng đến hạ lưu đê chắn sóng – 150m, chiều dài khoảng 0,4km, điểm đầu luồng có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

10054’37.7” N

108006’01.1” E

10054’34.0” N

108006’07.5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 2,3m.

2) Trong phạm vi khảo sát đoạn luồng từ hạ lưu đê chắn sóng – 150m vào đến thủy diện cảng Phan Thiết, chiều dài khoảng 0,7km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 0,1m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Phan Thiết lưu ý các điểm cạn ở trên để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-1a, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu V3 & V4 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải