Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 96 – 2015

Vùng biển:    tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát số 1170/BC-XNKSHHMN, ngày 10/12/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI_1511_01 đến SDI_1511_12 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 11/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, có chiều dài khoảng 16,6km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải vào đến cảng Vietsovpetro) có chiều dài khoảng 7,5km, chiều rộng luồng 100,0m.

- Tồn tại dải cạn nằm bên phải luồng từ phao số “3” đến thượng lưu phao số “3” + 800m, chiều dài khoảng 0,8km, lấn luồng xa nhất 17m, độ sâu nhỏ nhất 6,3m nằm rải rác sát biên luồng.

- Tồn tại các điểm cạn tại các vị trí có tọa độ như sau:

Độ Sâu

(m)

H VN-2000 H WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,6 10°23’48,1” N 107°04’43,4” E 10°23’44,4” N 107°04’49,8” E
6,8 10°23’40,8” N 107°04’58,1” E 10°23’37,1” N 107°05’04,6” E
6,9 10°23’38,8” N 107°05’00,8” E 10°23’35,2” N 107°05’07,2” E
6,9 10°23’37,9” N 107°05’05,4” E 10°23’34,2” N 107°05’11,8” E

- Ngoài những điểm cạn và dải cạn ở trên độ sâu đạt từ 7,0m trở lên.

  1. Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200m có chiều dài khoảng 2,0km, chiều rộng luồng 80m, độ sâu đạt từ 5,8m trở lên.
  2. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây Khế có chiều dài khoảng 7,1km, chiều rộng luồng 80m.

- Tồn tại điểm cạn có độ sâu tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ Sâu

(m)

H VN-2000 H WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
4,6 10°25’10,6” N 107°08’30,8” E 10°25’06,9” N 107°08’37,3” E
4,4 10°25’12,2” N 107°08’33,9” E 10°25’08,5” N 107°08’40,4” E

- Ngoài điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 4,7m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sông Dinh đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng – kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 15-1/05 tới lô 09-2/09

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cảng Nha Trang

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải