Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải vào cảng Phú Quý

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải vào cảng Phú Quý

 BTN – 07 – 2018

Vùng biển:        Tỉnh Bình Thuận

Tên luồng:        Luồng hàng hải vào cảng Phú Quý

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình kỹ thuật số 559/BC-XNKSHHMN, ngày 04/05/2018 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ PQ_1805_01 đến PQ_1805_03, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, tọa độ các điểm khống chế phạm vi tuyến luồng được thể hiện ở bảng sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tim tuyến luồng
T1 10030’02,3”N 108055’24,9”E 10029’58,6”N 108055’31,4”E
T2 10029’56,4”N 108056’52,3”E 10029’52,7”N 1080 56’58,7”E
T3 10029’59,6”N 108056’56,0”E 10029’55,9”N 108057’02,5”E
T4 10030’11,6”N 108056’57,0”E 10030’07,9”N 108057’03,5”E
Biên phải luồng
BP1 10030’01,5”N 108055’24,9”E 10029’57,8”N 108055’31,4”E
BP2 10029’55,6”N 108056’52,6”E 10029’51,8”N 108056’59,0”E
BP3 10029’59,2”N 108056’56,8”E 10029’55,5”N 108057’03,3”E
BP4 10030’12,4”N 108056’57,9”E 10030’08,7”N 108057’04,4”E
Biên trái luồng
BT1 10030’03,1”N 108055’25,0”E 10029’59,4”N 108055’31,5”E
BT2 10029’57,5”N 108056’47,6”E 10029’53,8”N 108056’54,1”E
BT3 10029’57,6”N 108056’50,2”E 10029’53,9”N 108056’56,6”E
BT4 10029’58,6”N 108056’53,2”E 10029’54,9”N 108056’59,7”E
BT5 10029’59,0”N 108056’53,7”E 10029’55,3”N 108057’00,1”E
BT6 10030’01,8”N 108056’55,1”E 10029’58,1”N 108057’01,5”E
BT7 10030’02,9”N 108056’55,5”E 10029’59,2”N 108057’01,9”E
BT8 10030’11,7”N 108056’56,2”E 10030’07,9”N 108057’02,7”E
  1. Độ sâu tuyến luồng:
  • Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “4”, có chiều dài khoảng 2,7km (từ điểm tim tuyến T1 đến hạ lưu điểm T3 -70m), độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 10,5m trở lên.
  • Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “4” đến cảng Phú Quý (từ hạ lưu điểm tim tuyến T3 – 70m đến thượng lưu điểm T4) có chiều dài khoảng 0,5km, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 3,1m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải vào cảng Phú Quý căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 600cv và luồng vào bến 600cv thuộc Ban quản lý cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”