Thứ sáu, 03/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 265/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 58 – 2019

Vùng biển:        Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số 1144/CVHHTPHCM-PC ngày 20/11/2019 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thiết lập báo hiệu hàng hải khu vực tàu Vietsun Integrity chìm;

Để có số liệu độ sâu phục vụ công tác điều phối tàu thuyền lưu thông trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trục vớt tàu Vietsun Integrity;

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu VIETSUN_1911, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11/2019 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Tuyến luồng tạm phía bên phải:

        Trong phạm vi đáy luồng tạm thiết kế rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ đăng tiêu báo hiệu hàng hải số “31” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “30” – 260m, chiều dài khoảng 1056m, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  • Tọa độ tim tuyến luồng phải được xác định bởi các điểm ở bảng sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 10032’31,3”N 106050’52,9”E 10032’27,6”N 106050’59,3”E
P1 10032’36,3”N 106050’52,9”E 10032’32,6”N 106050’59,4”E
P2 10032’53,4”N 106050’57,7”E 10032’49,7”N 106051’04,1”E
P3 10033’09,6”N 106050’53,4”E 10033’05,9”N 106050’59,9”E
T4 10033’12,9”N 106050’47,1”E 1003309,2”N 106050’53,5”E
  • Độ sâu nhỏ nhất trên trục luồng đạt 11,1m. Tồn tại điểm độ sâu 6,4m phía phải luồng tạm, cách biên phải khoảng 8,5m, cách hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “31B” – 29,2m, tại vị trí có tọa độ:
Điểm độ sâu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,4 10032’53,4”N 106050’59,7”E 10032’49,7”N 106051’06,2”E
  1. Tuyến luồng tạm phía bên trái:

        Trong phạm vi đáy luồng tạm thiết kế rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ hạ lưu phao tiêu báo hiệu hàng hải “S1” – 286m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “30” – 260m, chiều dài khoảng 1323m, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  • Tọa độ tim tuyến luồng trái được xác định bởi các điểm ở bảng sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 10032’31,3”N 106050’52,9”E 10032’27,6”N 106050’59,3”E
T2 10032’51,1”N 106050’47,4”E 10032’47,4”N 106050’53,9”E
T3 10033’00,1”N 106050’50,2”E 10032’56,4”N 106050’56,7”E
T4 10033’12,9”N 106050’47,1”E 1003309,2”N 106050’53,5”E
  • Độ sâu nhỏ nhất trên trục luồng đạt 10,6m. Tồn tại điểm độ sâu 8,1m phía trái luồng tạm, cách biên phải khoảng 4,8m, cách hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “28” – 110m, tại vị trí có tọa độ:
Điểm độ sâu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
8,1 10032’56,7”N 106050’46,8”E 10032’53,0”N 106050’53,3”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Người dẫn tàu căn cứ tính năng điều động của tàu, thông số kỹ thuật, độ sâu trên các đoạn luồng tạm và hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có phương án dẫn tàu qua đoạn luồng nêu trên an toàn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “21”