Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:162/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

VTU – 34 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 1334/NĐPM-KHVT ngày 10/6/2021 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 1 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu NĐPM1_2105, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
A1 10036’36,8” N 107000’53,0” E 10036’33,1” N 107000’59,4” E
A2 10036’31,9” N 107000’48,4” E 10036’28,2” N 107000’54,9” E
A3 10036’26,9” N 107000’54,8” E 10036’23,2” N 107001’01,2” E
A4 10036’25,7” N 107000’56,0” E 10036’22,0” N 107001’02,5” E
A5 10036’30,2” N 107001’00,2” E 10036’26,5” N 107001’06,7” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,6 m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thiết lập phao luồng và phao giới hạn vũng quay trở tàu của Cảng biển Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy – Công ty Xi măng Nghi Sơn

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng số 2 – khu vực mở rộng 48,2m (Bến sà lan 3.000DWT) và cầu cảng số 3 (cầu cảng K1 + K3 – 5.000DWT) – Bến cảng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật của khu thủy diện Bến cảng Phú Quý

Về độ sâu khu nước trước bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp