Thứ năm, 27/01/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước trước bến cảng thượng lưu 5.000 DWT – PVOIL Miền Đông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 258/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11  năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước trước bến cảng thượng lưu 5.000 DWT – PVOIL Miền Đông

VTU – 66 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 456/TKMĐ-KTĐT ngày 05/11/2020 của Chi nhánh Tổng công ty dầu Việt Nam – CTCP – Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Miền Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào bến phao 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước trước bến cảng thượng lưu 5.000 DWT, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CLT_2011_01 và CLT_2011_02, tỷ lệ 1/2000 và bình đồ độ sâu ký hiệu BTL5000_2011, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải chuyên dùng bến phao 50.000DWT có chiều dài khoảng 2,5km, chiều rộng 200m, tim luồng được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C0 10°24’18,4”N 107°03’10,8”E 10°24’14,7”N 107°03’17,2”E
C5 10°24’02,3”N 107°02’44,3”E 10°23’58,6”N 107°02’50,7”E
C4 10°23’55,9”N 107°02’30,6”E 10°23’52,2”N 107°02’37,0”E
C3 10°23’35,3”N 107°02’17,3”E 10°23’31,6”N 107°02’23,7”E
C2 10°23’24,8”N 107°02’15,4”E 10°23’21,1”N 107°02’21,8”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,6m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến thượng lưu 5.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°23’34,8”N 107°05’47,4”E 10°23’31,1”N 107°05’53,9”E
A2 10°23’37,1”N 107°05’46,4”E 10°23’33,5”N 107°05’52,8”E
A3 10°23’38,0”N 107°05’49,1”E 10°23’34,4”N 107°05’55,5”E
A4 10°23’38,4”N 107°05’49,4”E 10°23’34,7”N 107°05’55,8”E
A5 10°23’36,1”N 107°05’50,4”E 10°23’32,4”N 107°05’56,9”E

- Xuất hiện điểm độ sâu 4,4m; 4,5m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
4,4 10°23’36,1”N 107°05’50,1”E 10°23’32,4”N 107°05’56,6”E
4,4 10°23’36,1”N 107°05’50,2”E 10°23’32,4”N 107°05’56,6”E
4,4 10°23’36,1”N 107°05’50,3”E 10°23’32,5”N 107°05’56,7”E
4,5 10°23’36,3”N 107°05’50,3”E 10°23’32,6”N 107°05’56,7”E

- Ngoài các điểm có độ sâu nêu trên, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,6m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Miền Đông (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về khu vực thi công lắp đặt công trình nổi tại mỏ Thăng Long – Đông Đô

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 của Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

Về việc thi công trục vớt Container trên tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-1a, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu