Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về tọa độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 168/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về tọa độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển.

­­

VTU & CMU – 38 – 2021

Vùng biển: ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Cà Mau.

 

Căn cứ Đơn đề nghị số 934/KVN-ATMT ngày 04/6/2021 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) về việc công bố thông báo hàng hải Tọa độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo tọa độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển, chi tiết như sau:

 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ BẠCH HỔ – KỲ VÂN
TT ĐIỂM HỆ TỌA ĐỘ WGS – 84 HỆ TỌA ĐỘ VN – 2000   Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 Km 0+055 09045’22,357” 107058’59,645” 09°45’26,050″ 107°58’53,250″ Mỏ Bạch Hổ
2 Km 10+000 09048’49,998” 107054’49,367” 09°48’53,690″ 107°54’42,970″
3 Km 100+000 10020’14,098” 107017’06,022” 10°20’17,777″ 107°16’59,607″
4 Điểm uốn
TP-1
10021’26,160” 107015’39,067” 10°21’29,839″ 107°15’32,651″
5 Điểm uốn
IP-1
10021’30,762” 107015’33,523” 10°21’34,441″ 107°15’27,107″
6 Điểm uốn
TP-2
10021’37,012” 107015’29,987” 10°21’40,691″ 107°15’23,571″
7 Km 106+515 10022’51,702” 107014’47,752” 10°22’55,381″ 107°14’41,336″ Mũi Kỳ Vân – Long Hải
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ TÊ GIÁC TRẮNG – BẠCH HỔ
 

TT

ĐIỂM HỆ TỌA ĐỘ WGS-84 HỆ TỌA ĐỘ VN – 2000 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 SP (KP0,0) 09058’18,609” 107058’47,119” 09°58’22,302″ 107°58’40,720″
2 CP 09054’40,454” 107058’12,863” 9°54’44,147″ 107°58’06,465″
3 TP1 09048’23,767” 107057’13,773” 09°48’27,459″ 107°57’07,377″
4 IP1 09048’18,691” 107057’12,978” 09°48’22,383″ 107°57’06,582″
5 TP2 09048’13,569” 107057’13,388” 09°48’17,261″ 107°57’06,992″
6 TP3 09047’10,198” 107057’18,492” 09°47’13,890″ 107°57’12,096″
7 IP2 09046’38,990” 1070 57’21,007” 09°46’42,682″ 107°57’14,611″
8 TP4 09046’18,864” 107057’45,184” 09°46’22,556″ 107°57’12,004″
9 CP1 09046’35,995” 107057’29,927” 09°46’39,687″ 107°57’23,531″
10 CP2 09046’02,751” 107058’04,537” 09°46’06,444″ 107°57’58,142″
11 EP (KP 25,390) 09045’20,659” 107058’55,094” 09°45’24,352″ 107°58’48,699″
12 Điểm đấu nối
vào Bạch Hổ
09045’20,681” 107058’55,494” 09°45’24,374″ 107°58’49,099″
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ SƯ TỬ VÀNG – RẠNG ĐÔNG
TT Điểm HỆ TỌA ĐỘ WGS-84 HỆ TỌA ĐỘ VN – 2000 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 TP1 10022’48,236” 108021’35,391” 10°22’51,937″ 108°21’28,988″
2 TP2 10021’44,444” 108021’21,019” 10°21’48,145″ 108°21’14,617″
3 TP3 10009’59,200” 108018’41,331” 10°10’02,900″ 108°18’34,932″
4 TP4 10000’02,037” 108016’07,543” 10°00’05,736″ 108°16’01,147″
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ RẠNG ĐÔNG – BẠCH HỔ
TT Vị trí – Tên điểm HỆ TỌA ĐỘ WGS-84 HỆ TỌA ĐỘ VN – 2000 Ghi
chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 0,000 (TP1) 09059’44,701” 108016’21,002” 09°59’48,400″ 108°16’14,606″
2 5,008 (TP2) 09058’25,066” 108013’57,610” 09°58’28,764″ 108°13’51,214″
3 10,001 (TP3) 09057’03,972” 108011’35,594” 09°57’07,669″ 108°11’29,198″
4 15,008 (TP4) 09055’42,725” 108009’13,199” 09°55’46,421″ 108°09’06,803″
5 20,005 (TP5) 09054’21,455” 108006’51,138” 09°54’25,151″ 108°06’44,742″
6 25,007 (TP6) 09053’0,275” 108004’28,862” 09°53’03,970″ 108°04’22,466″
7 30,004 (TP7) 09051’39,047” 108002’06,843” 09°51’42,741″ 108°02’00,447″
8 31,003 (TP8) 09051’22,842” 108001’38,391” 09°51’26,536″ 108°01’31,995″
9 32,001 (TP9) 09051’06,615” 108001’10,040” 09°51’10,309″ 108°01’03,644″
10 33,005(TP10) 09050’50,331” 108000’41,487” 09°50’54,025″ 108°00’35,091″
11 34,001(TP11) 09050’33,626” 108000’13,451” 09°50’37,319″ 108°00’07,055″
12 35,010(TP12) 09050’12,343” 107059’48,242” 09°50’16,036″ 107°59’41,846″
13 36,007(TP13) 09049’46,753” 107059’28,038” 09°49’50,446″ 107°59’21,642″
14 37,008(TP14) 09049’17,637” 107059’13,352” 09°49’21,330″ 107°59’06,956″
15 38,020(TP15) 09048’46,774” 107059’01,759” 09°48’50,467″ 107°58’55,363″
16 39,009(TP16) 09048’16,618” 107058’50”456” 09°48’20,311″ 107°58’44,060″
17 40,012(TP17) 09047’45,970” 107058’39,101” 09°47’49,663″ 107°58’32,705″
18 41,004(TP18) 09047’15,734” 107058’27,732” 09°47’19,427″ 107°58’21,336″
19 42,001(TP19) 09046’45,261” 107058’16,304” 09°46’48,954″ 107°58’09,908″
20 43,006(TP20) 09046’12,801” 107058’12,394” 09°46’16,494″ 107°58’05,999″
21 44,008(TP21) 09045’42,612” 107058’24,489” 09°45’46,305″ 107°58’18,094″
22 45,000(TP22) 09045’20,595” 107058’48,565” 09°45’24,288″ 107°58’42,170″
23 45,835(TP23) 09045’09,547” 107059’13,841” 09°45’13,240″ 107°59’07,446″
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NAM CÔN SƠN
TT HỆ TỌA ĐỘ WGS – 84 HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 07034’44,48” 108052’15,65” 07034’48,18” 108052’09,28” Giàn Lan Tây
2 07053’44,02” 108­­­­042’56,62” 07053’47,71”  108­­­­042’50,24”
3 08010’29,89” 108033’05,84” 08010’33,59” 108032’59,48” KP-75
4 08027’04,15” 108020’13,18” 08027’07,84” 108020’06,79”
5 08042’54,42” 108011’08,43” 08042’58,11” 108011’02,03”
6 08051’16,98” 108009’01,09” 08051’20,67” 108008’54,69”
7 09031’28,35” 107045’11,40” 09031’32,04” 107045’04,98”
8 09038’37,13” 107044’06,07” 09038’40,82” 107043’59,65”
9 09056’04,06” 107034’30,94” 09056’07,74” 107034’24,51”
10 10002’23,42” 1070 26’45,38” 100 02’27,10” 107026’38,95”
11 10015’19,26” 107019’00,44” 10015’22,94” 107018’54,00”
12 10019’42,33” 107015’50,42” 10019’46,01” 107015’43,98”
13 10022’52,42” 107014’46,36” 10022’56,10” 107014’39,92” Long Hải
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NAM CÔN SƠN 2
TT VỊ TRÍ HỆ TỌA ĐỘ  WGS-84 HỆ TỌA ĐỘ  VN – 2000 Ghi
chú
Vĩ độ  (N) Kinh độ  (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 STAR POINT AT THIÊN ƯNG (BK-TNG) 08033’40,6” 108046’40,8” 08°33’44,304″ 108°46’34,437″
2 BC1 08033’12,9” 108044’59,2” 08°33’16,603″ 108°44’52,837″
3 IP1 08032’58,6” 108046’06,9” 08°33’02,304″ 108°46’00,537″
4 CE1 08032’41,0” 108043’33,2” 08°32’44,703″ 108°43’26,837″
5 WYE TIE-IN (HAI THACH) 08033’58,4” 108043’19,5” 08°34’02,103″ 108°43’13,136″
6 WYE TIE-IN
(FUTURE)
08035’10,8” 108042’22,2” 08°35’14,503″ 108°42’15,836″
7 BC2 08045’55,1” 108033’51,1” 08°45’58,801″ 108°33’44,731″
8 IP2 08046’13,0” 108033’36,8” 08°46’16,701″ 108°33’30,431″
9 EC2 08046’34,1” 108033’28,1” 08°46’37,801″ 108°33’21,730″
10 BC3 08053’28,0” 108030’37,4” 08°53’31,701″ 108°30’31,028″
11 IP3 08053’37,9” 108030’33,3” 08°53’41,601″ 108°30’26,928″
12 EC3 08053’47,1” 108030’28,0” 08°53’50,801″ 108°30’21,628″
13 BC4 09031’30,9” 108008’39,8” 09°31’34,596″ 108°08’33,411″
14 IP4 09032’01,6” 108008’22,0” 09°32’05,296″ 108°08’15,611″
15 EC4 09032’22,2” 108007’52,9” 09°32’25,895″ 108°07’46,511″
16 Plem tie-in point (End point) 09037’43,9” 108000’18,1” 09°37’47,593″ 108°00’11,708″
17 Điểm bắt đầu và lắp đặt cụm van ngầm số 1 09°37’45,776″ 108°00’15,486″ 09°37’49,469″ 108°00’09,094″
18 TP-7-1 09°40’16,042″ 107°56’42,914″ 09°40’19,734″ 107°56’36,520″
19 IP-7 09°40’24,536″ 107°56’30,893″ 09°40’28,228″ 107°56’24,499″
20 TP-7-2 09°40’32,874″ 107°56’19,083″ 09°40’36,566″ 107°56’12,689″
21 Tie-In 09°44’56,041″ 107°52’04,244″ 09°44’59,732″ 107°51’57,848″
22 TP-8-1 10°20’39,879″ 107°16’50,942″ 10°20’43,558″ 107°16’44,527″
23 IP-8 10°20’48,844″ 107°16’40,717″ 10°20’52,523″ 107°16’34,302″
24 TP-8-2 10°20’56,513″ 107°16’29,087″ 10°21’00,192″ 107°16’22,672″
25 TP-9-1 10°20’57,758″ 107°16’26,863″ 10°21’01,437″ 107°16’20,448″
26 IP-9 10°21’24,897″ 107°15’45,112″ 10°21’28,576″ 107°15’38,696″
27 TP-9-2 10°21’56,783″ 107°15’22,106″ 10°22’00,462″ 107°15’15,690″
28 Điểm tiếp bờ tại Long Hải 10°22’52,379″ 107°14’48,680″ 10°22’56,058″ 107°14’42,264″
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ TỪ GIÀN THIÊN ƯNG TỚI GIÀN SAO VÀNG
TT ĐIỂM HỆ TỌA ĐỘ WGS-84 HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 Điểm đầu 08°33’36,491″ 108°46’39,90″ 08°33’40,19″ 108°46’33,542″ Gần giàn Thiên Ưng
2 Điểm cong 1 08°28’01,929″ 108°44’31,69″ 08°28’05,63″ 108°44’25,337″
3 Điểm cong 2 08°26’59,378″ 108°44’14,60″ 08°27’03,08″ 108°44’08,245″
4 Điểm cong 3 08°26’00,245″ 108°43’48,73″ 08°26’03,94″ 108°43’42,374″
5 Điểm cong 4 08°25’16,253″ 108°43’21,80″ 08°25’19,95″ 108°43’15,447″
6 Điểm cong 5 08°23’29,271″ 108°42’43,11″ 08°23’32,97″ 108°42’36,750″
7 Điểm cuối 08°22’13,522″ 108°42’16,37″ 08°22’17,22″ 108°42’10,016″ Gần giàn Sao Vàng
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ TỪ GIÀN SAO VÀNG ĐẾN NAM CÔN SƠN 2
TT ĐIỂM HỆ TỌA ĐỘ WGS-84 HỆ TỌA ĐỘ VN-2000 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 Điểm đầu 08°22’17,714″ 108°42’10,664″ 08°22’21,416″ 108°42’04,304″ Gần giàn Sao Vàng
2 Điểm cong 1 08°25’21,051″ 108°43’19,540″ 08°25’24,753″ 108°43’13,179″
3 Điểm cong 2 08°26’15,489″ 108°43’53,332″ 08°26’19,191″ 108°43’46,970″
4 Điểm cong 3 08°27’15,222″ 108°44’16,378″ 08°27’18,925″ 108°44’10,017″
5 Điểm cong 4 08°28’04,101″ 108°44’28,954″ 08°28’07,804″ 108°44’22,592″
6 Điểm cong 5 08°29’48,281″ 108°45’08,707″ 08°29’51,984″ 108°45’02,345″
7 Điểm cuối 08°33’35,942″ 108°46’37,244″ 08°33’39,646″ 108°46’30,882″ Gần giàn Thiên Ưng
 1. TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ PM3-CÀ MAU
TT Hệ tọa độ WGS-84  Hệ tọa độ VN-2000 Ghi chú
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
1 09014’22,0’’ 104049’08,8’’ 09014’26,7’’ 104049’02,4’’ (Mũi Tràm)
2 09013’41,1’’ 104047’15,9’’ 09013’45,8’’ 104047’09,5’’
3 09012’21,2’’ 104043’28,9’’ 09012’25,9’’ 104043’22,5’’
4 09006’50,4’’ 104027’15,5’’ 09006’54,1’’ 104027’09,1’’
5 09002’13,6’’ 104015’14,6’’ 09002’17,3’’ 104015’08,2’’
6 09001’08,9’’ 104014’57,5’’ 09001’12,6’’ 104014’51,1’’
7 09000’35,6’’ 104014’55,2’’ 09000’39,3’’ 104014’49,8’’
8 08059’14,0’’ 104014’53,1’’ 08059’18,7’’ 104014’47,7’’
9 08057’13,4’’ 104014’50,8’’ 08057’17,1’’ 104014’44,4’’
10 08055’08,8’’ 104014’46,1’’ 08055’12,5’’ 104014’40,7’’
11 08052’18,1’’ 104014’40,4’’ 08052’22,8’’ 104014’34,0’’
12 08047’25,0’’ 104014’30,3’’ 08047’29,7’’ 104014’24,9’’
13 08029’27,1’’ 104013’42,0’’ 08029’31,8’’ 104013’36,6’’
14 08020’47,0’’ 104013’06,8’’ 08020’51,7’’ 104013’00,4’’
15 08014’53,9’’ 104013’31,0’’ 08014’57,6’’ 104013’25,6’’
16 08007’10,6’’ 104013’22,9’’ 08007’14,3’’ 104013’16,5’’
17 08000’04,2’’ 104013’11,1’’ 08000’08,9’’ 104013’05,7’’
18 07051’19,9’’ 104012’55,6’’ 07051’23,6’’ 104012’49,2’’
19 07044’09,0’’ 104012’34,4’’ 07044’13,7’’ 104012’28,0’’
20 07041’05,9’’ 104013’04,3’’ 07041’09,6’’ 104012’58,9’’
21 07039’12,1’’ 104013’05,0’’ 07039’16,8’’ 104012’59,6’’
22 07029’10,9’’ 104012’36,8’’ 07029’14,6’’ 104012’30,4’’
23 07005’25,6’’ 104011’32,0’’ 07005’29,3’’ 104011’26,6’’
24 07000’01,2’’ 104012’37,9’’ 07000’05,9’’ 104012’31,5’’
25 06058’37,9’’ 104012’07,5’’ 06058’41,6’’ 104012’ 01,1’’

(Tọa độ do Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

 • Trong khoảng cách 02 hải lý từ tâm đường ống dẫn khí ra mỗi bên là hành lang an toàn đường ống dẫn khí, tất cả các phương tiện tàu, thuyền không được thả neo.
 • Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm xâm nhập hoặc tiến hành các hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào (đánh cá, nổ mìn, thả neo…) trong vùng an toàn của đường ống dẫn khí.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (SĐT: 02836.116.116)([1])

 • Các Thông báo hàng hải số 241/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/12/2017 và số 47/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 08/02/2021 hết hiệu lực./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cảng vụ Hàng hải Cà Mau;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Lộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công, neo đậu chuyển tải tại khu vực vùng biển La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Về việc thi công nạo vét luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn