Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu

Phước Khánh và Bình Khánh

HCM – 44 – 2016

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp và Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 974/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 29/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh vị trí các trạm điều tiết phục vụ thi công cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh; các Báo cáo toạ độ số 840/BCP-KSHHMN và số 841/BCP-XNKSHHMN ngày 29/7/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Bình Khánh trên luồng hàng hải Soài Rạp có tọa độ như sau:
STT Tên Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Trạm

trung tâm

10039’34,2” N 106044’07,1’’E 10039’30,5” N 106044’13,5’’ E
2 Trạm thượng lưu 10040’05,1” N 106044’24,9”E 10040’01,4” N 106044’31,4” E
3 Trạm

hạ lưu

10039’24,8” N 106044’41,0”E 10039’21,1” N 106044’47,4” E
  1. Vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu có tọa độ như sau:
STT Tên Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Trạm

trung tâm

10039’51,0” N 106047’58,5’’E 10039’47,3” N 106048’04,9’’ E
2 Trạm thượng lưu 10040’04,6” N 106047’12,4”E 10040’01,0” N 106047’18,9” E
3 Trạm

hạ lưu

10039’41,1” N 106048’16,3”E 10039’37,4” N 106048’22,7” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp và Sài Gòn – Vũng Tàu, đi qua khu vực thi công cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh chú ý tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc tàu DN58 hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng của Nhà máy lọc dầu Long Sơn

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu trạm nghiền Phú Hữu trên luồng Đồng Nai

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT)

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận