Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Phước Khánh và Bình Khánh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu

Phước Khánh và Bình Khánh

HCM – 44 – 2016

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp và Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 974/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 29/7/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh vị trí các trạm điều tiết phục vụ thi công cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh; các Báo cáo toạ độ số 840/BCP-KSHHMN và số 841/BCP-XNKSHHMN ngày 29/7/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Bình Khánh trên luồng hàng hải Soài Rạp có tọa độ như sau:
STT Tên Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Trạm

trung tâm

10039’34,2” N 106044’07,1’’E 10039’30,5” N 106044’13,5’’ E
2 Trạm thượng lưu 10040’05,1” N 106044’24,9”E 10040’01,4” N 106044’31,4” E
3 Trạm

hạ lưu

10039’24,8” N 106044’41,0”E 10039’21,1” N 106044’47,4” E
  1. Vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu có tọa độ như sau:
STT Tên Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Trạm

trung tâm

10039’51,0” N 106047’58,5’’E 10039’47,3” N 106048’04,9’’ E
2 Trạm thượng lưu 10040’04,6” N 106047’12,4”E 10040’01,0” N 106047’18,9” E
3 Trạm

hạ lưu

10039’41,1” N 106048’16,3”E 10039’37,4” N 106048’22,7” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp và Sài Gòn – Vũng Tàu, đi qua khu vực thi công cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh chú ý tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020

Về khu vực hoạt động khai thác dầu khí của mỏ Chim Sáo và mỏ Dừa ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.