Thứ năm, 02/04/2020

Thông báo hàng hải

Về vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 106/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F

của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 29 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ các Văn bản số 414/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 21/5/2019; số 418/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 22/5/2019 về việc hoàn thành thiết lập trạm điều tiết số “1” và điều chỉnh vị trí trạm số “2” phục vụ thi công Gói thầu F của dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam Việt Nam của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ; Báo cáo toạ độ số 714/BCP-KSHHMN ngày 21/5/2019; số 715/BCP-KSHHMN ngày 22/5/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, có tọa độ như sau:

Trạm điều tiết số Hệ tọa độ VN-2000 Tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10°25’28,1”N 107°02’54,2”E 10°25’24,4”N 107°03’00,6”E
2 10°27’03,8”N 107°01’16,2”E 10°27’00,1”N 107°01’22,6”E

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI:

Các phương tiện hành trình tại khu vực Vịnh Gành Rái, luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, đi qua khu vực thi công của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô.

Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R3” thuộc công trình Xây dựng đường ống nước xả nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013