Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về vị trí trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 80/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2019

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F

của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 23 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ các văn bản số 305/CTBĐATHHĐNB-KT, ngày 19/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập trạm điều tiết số “2” phục vụ thi công Gói thầu F của dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam Viêt Nam; Báo cáo toạ độ số 550/BCP-KSHHMN ngày 22/4/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Vị trí trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, có tọa độ như sau:

Trạm điều tiết số Hệ tọa độ VN-2000 Tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2 10°26’42,0”N 107°00’56,3”E 10°26’38,3”N 107°01’02,7”E

(Tọa độ trạm điều tiết nêu trên xác định theo điều kiện thực tế tại khu vực thi công).

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI:

Các phương tiện hành trình tại khu vực Vịnh Gành Rái, luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, đi qua khu vực thi công của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

Về khu vực thi công công trình xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

Độ sâu khu nước trước cầu tàu V1&V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn