Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”, “TH3”, “TH4” thuộc Công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 267 /TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 11 năm 2019
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”, “TH3”, “TH4” thuộc Công trình Cấp điện lưới quốc gia cho  xã Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

KGG TG - 09 - 2019

- Vùng biển:                 Tỉnh Kiên Giang

- Tên báo hiệu:            “TH1”, “TH2”, “TH3”, “TH4”

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TH1” 10o19’45,44″N 104o20’41,70″E 10o19’56,70″N 104o20’38,00″E
“TH2” 10o20’02,28″N 104o22’58,60″E 10o19’56,60″N 104o22’41,67″E
“TH3” 10o20’24,48″N 104o24’20,80″E 10o21’56,80″N 104o24’35,60″E
“TH4” 10o21’22,90″N 104o25’19,20″E 10o21’19,20″N 104o25’55,65″E

Căn cứ Văn bản số 933/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 25/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”, “TH3”, “TH4” thuộc Công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

-Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”, “TH3”, “TH4” thuộc Công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang chấm dứt hoạt động ngày 26/11/2019.

  • Thông báo hàng hải số 118/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 25/06/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu và tuyến luồng hàng hải vào cảng Học viện Hải quân Nha Trang