Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 73  – 2020

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°32’43,9”N 106°50’46,1”E 10°32’40,2”N 106°50’52,5”E
“S2” 10°32’58,7”N 106°50’50,2”E 10°32’55,0”N 106°50’56,7”E

Căn cứ Văn bản số 1330/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 31/12/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao BHHH “S1”, “S2″ khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và theo đề nghị của Trưởng Phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2″ chấm dứt hoạt động từ ngày 31/12/2020.

Thông báo hàng hải số 61/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/4/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng STX OSV Vũng Tàu trên luồng sông Dinh

Thiết lập mới các đèn hướng số “26A”, “32A” và đăng tiêu số “59” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp