Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  09/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

HCM – TG-02 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “BP1”, “BP2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“BP1” 10038’17,55”N 106051’28,34”E 10038’13,88”N 106051’34,76”E
“BP2” 10038’28,88”N 106050’51,55”E 10038’25,21”N 106050’57,98”E

Căn cứ Văn bản số  16/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 07/01/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao BHHH “BP1”, “BP2” phục vụ thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp và theo đề nghị của Trưởng Phòng An toàn hàng hải:

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” chấm dứt hoạt động từ ngày  07/01/2021.

Thông báo hàng hải số 268/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ hàng hải Tp. HCM;

–   Cty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu: VT-VP, P. ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” , “3” dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải: Độ sâu luồng An Thới

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Triển khai dự án thay thế SSIV tuyến RĐ-BH tại BH