Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

TVH – TG – 09 – 2015

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“DH1” 09°33’28,0” N 106°32’01,3” E 09°33’24,3” N 106°32’07,7” E
“DH2” 09°33’13,5” N 106°32’17,4” E 09°33’09,9” N 106°32’23,9” E

Tác dụng:  Phao báo hiệu chuyên dùng phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh.

Căn cứ Văn bản số 426/CTBĐATHHTNB-KT ngày 02/11/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh chấm dứt hoạt động từ ngày 03/11/2015./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến sà lan 2000 – 5000DWT Cảng Quốc tế Thị Vải

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “V3”, “V4” phục vụ thi công nạo vét khu nước trước cảng SPCT

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng của SaiGon Petro

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171