Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu cảng biển và luồng nhận nước làm mát Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Gói thầu SXKD2022NVĐT-02)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 276/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  01  tháng  12  năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu cảng biển và luồng nhận nước làm mát Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Gói thầu SXKD2022NVĐT-02)

TVH – 33 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

        Tên luồng: Cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
DH1 09031’26,63” N 106034’13,10” E 09031’22,96” N 106034’19,51” E
DH2 09026’09,83” N 106038’12,00” E 09026’06,16” N 106038’18,40” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 1144/ANĐ3-KT ngày 30/11/2022 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 (1) về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu cảng biển và luồng nhận nước làm mát Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Gói thầu SXKD2022NVĐT-02).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu cảng biển và luồng nhận nước làm mát Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Gói thầu SXKD2022NVĐT-02) chấm dứt hoạt động từ ngày 30/11/2022.

Thông báo hàng hải số 163/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 20/7/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến thuộc Cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Thông số kỹ thuật các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2022