Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P4” phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên Mũi Đèn Đỏ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 191/TBHH-TCTBĐATHHMN            Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P4”

phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên Mũi Đèn Đỏ

HCM – TG – 37 – 2020

- Vùng biển:           Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10°43’52,3”N 106°44’58,3”E 10°43’48,6”N 106°45’04,8”E
“P4” 10°44’27,7”N 106°44’43,7”E 10°44’24,0”N 106°44’50,4”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 117/CV-SPG/20.1 ngày 27/8/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula về việc công bố thông báo hàng hải chấm dứt phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng P1, P4phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên Mũi Đèn Đỏ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P4” phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên Mũi Đèn Đỏ chấm dứt hoạt động từ ngày 27/8/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vịnh Xuân Đài thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về việc hoàn thành di dời tàu kéo TV2177 và sà lan SL4495 bị chìm trên trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu về vị trí neo đậu an toàn

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải