Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.

HCM – 23- 2015

Vùng biển:      TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:      Luồng hàng hải Soài Rạp.

Tên báo hiệu:           Phao “Q1”, “Q2”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
“Q1” 100 38’47”3N 1060 45’37”3E 100 38’43”6N 1060 45’43”8E
“Q2” 100 39’02”4N 1060 44’30”9E 100 38’58”7N 1060 44’37”4E

Căn cứ báo cáo số 383/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 08/5/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2” luồng hàng hải Soài Rạp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2” chấm dứt hoạt động từ ngày 11/5/2015.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” phục vụ thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong

Về độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cam Ranh

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật phạm vi khu nước trước cầu cảng X51 của Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa Tàu Hải Minh