Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 150/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày17 tháng 7 năm 2020

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

CTH – TG – 03 – 2020

- Vùng biển:           Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“R2” 09°57’12,0” N 105°52’09,4” E 09°57’08,4” N 105°52’15,8” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 864/SH1PP-QLCL ngày 08/7/2020 của Ban quản lý Dự án Điện lực Dầu khí sông Hậu 1 về việc chấm dứt hoạt động 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2”, thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R2” phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 chấm dứt hoạt động từ ngày 08/7/2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu thuyền tại khu vực cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Phú Mỹ – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước bến và vùng nước ra luồng cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT)