Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt

CTH – TG – 07 – 2018

- Vùng biển:           Thành phố Cần Thơ

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

- Tên báo hiệu:       “S1”, “S2”, “S3”, “S4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°15’53,15”N 105°34’34,35”E 10°15’49,56”N 105°34’40,86”E
“S2” 10°15’43,02”N 105°34’19,74”E 10°15’39,41”N 105°34’26,26”E
“S3” 10°16’53,82”N 105°33’35,43”E 10°16’50,22”N 105°33’41,96”E
“S4” 10°16’39,01”N 105°33’18,78”E 10°16’35,41”N 105°33’25,29”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 1675/ĐĐN-KT ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2 về việc thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc Công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” chấm dứt hoạt động từ ngày 02/10/2018.

Thông báo hàng hải số 184/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/9/2018 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hà Tiên: đoạn luồng mới thiết lập từ phao số “0” đến Vũng quay tàu

Về việc thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “5A”, “6”luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Hòn Chông

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm