Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TA1”, “TA2” phục vụ công trình Nhà máy điện gió Tân Ân 1 (giai đoạn 1), tỉnh Cà Mau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 201/TBHH-TCTBĐATHHMN               Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng  “TA1”, “TA2” phục vụ công trình Nhà máy điện gió Tân Ân 1 (giai đoạn 1), tỉnh Cà Mau

CMU – 01 – 2021

  • Vùng biển: Tỉnh Cà Mau

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TA1”, “TA2”

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“TA1” 08˚38’38,38″N 105˚09’04,73″E 08038’34,74″N 105009’11,13″E
“TA2” 08˚39’50,84″N 105˚10’22,90″E 08039’47,20″N 105010’29,30″E

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/ĐĐN-TBHH ngày 09/9/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Sông Lam về việc thông báo hàng hải chấm dứt báo hiệu hàng hải giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Tân Ân 1 (giai đoạn 1), tỉnh Cà Mau.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TA1”, “TA2” phục vụ công trình Nhà máy điện gió Tân Ân 1 (giai đoạn 1), tỉnh Cà Mau chấm dứt hoạt động từ ngày 29/8/2022.

Thông báo hàng hải số 267/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/11/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan PVD III từ lô dầu khí 15-2/01 đến lô dầu khí 11-2/11 thực hiện hoạt động khoan giếng 11-CM-1X

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021, tại vị trí 04 đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Về việc khảo sát ROV tuyến ống khí 26” NCS2-GĐ1 năm 2017

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.