Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 114/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

BTN – 07 – 2019

Vùng biển:      Tỉnh Bình Thuận

Tên báo hiệu:  “V1”, “V2”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 11017’55,3”N 108048’19,1”E 11017’51,6”N 108048’25,6”E
“V2” 11018’32,1”N 108048’06,6”E 11018’28,4”N 108048’13,0”E

Căn đơn đề nghị số 46/ANĐVT-KTAT ngày 22/5/2019 của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc chấm dứt hoạt động phao “V1” “V2” báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” chấm dứt hoạt động từ ngày 17/5/2019.

Thông báo hàng hải số 139/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/7/2017 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

Về việc khoan địa chất trong vùng nước cảng biển phục vụ thiết kế cầu Nhơn Trạch trên sông Đồng Nai

Kéo giàn khoan Key Gibraltar từ lô 09-2/09 đến Vũng Tàu và từ Vũng Tàu kéo đến lô 09-2/10 để khoan giếng HC-1X.

Về thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc thi công nạo vét duy tu Cảng dịch vụ Dầu khí