Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1” “X2” giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 107/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1” “X2” giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

 BTN – 05 – 2019

Vùng biển:      Tỉnh Bình Thuận

Tên báo hiệu:  “X1”, “X2”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“X1” 11018’19,7”N 108048’23,6”E 11018’16,0”N 108048’30,1”E
“X2” 11018’37,7”N 108048’20,9”E 11018’34,0”N 108048’27,3”E

Căn đơn đề nghị số VTPC1-XH-MOT-169-2019 ngày 20/5/2019 của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 về việc chấm dứt hoạt động phao “X1” “X2” báo hiệu hàng hải chuyên dùng giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1” “X2” chấm dứt hoạt động từ ngày 27/5/2019.

Thông báo hàng hải số 53/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 01/4/2016 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng sà lan 500 DWT của trạm phân phối Hiệp Phước – Công ty xi măng Nghi Sơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước mở rộng về phía Nam, luồng ra/vào bến sà lan và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải và khu đón trả hoa tiêu tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý