Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  270/TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – TG – 21 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng: Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “SK2”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SK2” 09°34’21,6”N 106°31’10,5”E 09°34’17,9”N 106°31’16,9”E

Căn cứ Văn bản số 812/CTBĐATHHTNB-KT ngày 18/11/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về hoàn thành điều chỉnh phao SK2 thành BĐ1 thuộc luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “SK2” luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu chấm dứt hoạt động từ ngày 18/11/2020.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

Cảnh báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2

Độ sâu khu nước trước cầu tàu V1&V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu cảng Tân cảng Cái Mép