Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4”, “S” thuộc nhánh phía Nam luồng hàng hải Nha Trang

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 254/TBHH-TCTBĐATHHMN               Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4”, “S” thuộc nhánh phía Nam luồng hàng hải Nha Trang

KHA – 15 – 2021

- Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

- Tên luồng: Nha Trang

-  Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “4”, “S”

Tọa độ địa lý:

Tên Đăng tiêu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“4” 12°12’09,4”N 109°13’00,0”E 12°12’05,6”N 109°13’06,5”E
“S” 12°12’16,4”N 109°13’15,0”E 12°12’12,6”N 109°13’21,5”E

Căn cứ đơn đề nghị số 117NT/2021/VP-CV ngày 28/10/2021 của Công ty Cổ phần Vinpearl về việc thông báo hàng hải kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Nha Trang đoạn điều chỉnh hướng tim tuyến từ điểm TL1’ đến điểm TL4’.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “4”, “S” thuộc nhánh phía Nam luồng hàng hải Nha Trang chấm dứt hoạt động từ ngày 28/10/2021./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VIII;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “9” luồng hàng hải Sông Dừa

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96742TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước các cầu cảng – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè của Công ty xăng dầu Khu Vực II – TNHH Một Thành Viên

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến cảng Tổng kho Xăng dầu 102 mở rộng

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­