Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 240/TBHH-TCTBĐATHHMN               Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  11 tháng 10 năm 2021

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 57 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “65”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“65” 10°42’11,8”N 106°45’05,2”E 10°42’08,1”N 106°45’11,6”E

Căn cứ Đơn đề nghị số 939/ĐĐN-CTBĐATHHĐNB ngày 10/10/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 10/10/2021./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp.HCM;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “10” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết.