Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 256/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 51 – 2019

- Vùng biển:           Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 10°32’44,8”N 106°50’52,8”E 10°32’41,1”N 106°50’59,2”E
“V2” 10°33’00,4”N 106°50’52,1”E 10°32’56,7”N 106°50’58,5”E

Căn cứ Báo cáo số 1199/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 20/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2” và thu hồi phao báo hiệu “V1”, “V2” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 20/11/2019.

Thông báo hàng hải số 212/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/10/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc cấm luồng hàng hải phục vụ thi công tháo dỡ sàn đáy xe đúc trụ T16, công trình xây dựng Cầu Sài Gòn 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo