Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 256/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 51 – 2019

- Vùng biển:           Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 10°32’44,8”N 106°50’52,8”E 10°32’41,1”N 106°50’59,2”E
“V2” 10°33’00,4”N 106°50’52,1”E 10°32’56,7”N 106°50’58,5”E

Căn cứ Báo cáo số 1199/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 20/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2” và thu hồi phao báo hiệu “V1”, “V2” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 20/11/2019.

Thông báo hàng hải số 212/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 19/10/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN”

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “21”)

Về thông số độ sâu khu nước ra luồng trước cảng Than nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.