Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng số “7” luồng hàng hải Phú Quý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  119/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng số “7” luồng hàng hải Phú Quý

BTN – TG – 10 – 2021

Vùng biển:    Tỉnh Bình Thuận

Tên luồng:    Luồng hàng hải Phú Quý

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “7”

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“7” 10°30’14,4”N 108°57’00,2”E 10°30’10,7”N 108°57’06,7”E

Căn cứ Văn bản số 304/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 11/5/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải số “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý; Báo cáo tọa độ số 556/BCP-XNKSHHMN ngày 10/5/2021 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “7” luồng hàng hải Phú Quý chấm dứt hoạt động từ ngày 10/5/2021.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Độ sâu khu nước trước cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về độ sâu khu vực các bến phao BP4, BP5, BP8 và BP9 trên sông Soài Rạp