Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1

VTU – TG – 51 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TH1” 10035’26,9” N 107001’33,4” E 10035’23,2” N 107001’39,8” E
“TH2” 10035’45,6” N 107001’22,2” E 10035’41,9” N 107001’28,6” E

Căn cứ Văn bản số 1308/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 18/12/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng TH1, TH2,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1 chấm dứt hoạt động từ ngày 18/12/2017.

Thông báo hàng hải số 21/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 25/01/2016 hết hiệu lực./.


Những thông báo khác

Thông số độ sâu của khu nước neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Về việc rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến sà lan cảng SSIT – Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu

(English) Establishment of Soai Rap Regulation Stations No.2, No.3 (Soai Rap Stations No.2, No.3) to serve maintenance, dredging of Soai Rap fairway

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên