Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 39/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 11 – 2020

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Tọa độ địa lý:

Tên trạm điều tiết Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2 10°27’03,8”N 107°01’16,2”E 10°27’00,1”N 107°01’22,6”E

Căn cứ Văn bản số 248/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 24/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác triển khai kế hoạch thực hiện điều tiết phục vụ thi công Gói thầu F – Dự án Hóa dầu Long Sơn ( Giai đoạn 2),

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam chấm dứt hoạt động từ ngày 26/3/2020.

Thông báo hàng hải số 80/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/4/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Phú Quý

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu