Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu và tuyến luồng hàng hải vào cảng Học viện Hải quân Nha Trang

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 150/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu và tuyến luồng hàng hải vào cảng Học viện Hải quân Nha Trang

KHA – 13 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ đơn đề nghị số 8535/ĐN-TM ngày 05/7/2019 của Bộ Tham mưu Hải Quân về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu và tuyến luồng hàng hải vào cảng Học viện Hải quân Nha Trang và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước thủy diện cầu cảng và vùng quay trở tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 340m, tâm là điểm có tọa độ:
Hệ VN 2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
12°13’09,5″N 109°12’43,3″E 12°13’05,8″N 109°12’49,8″E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 10,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải rộng 100m, chiều dài 750m, hướng tuyến luồng được xác định từ tâm vùng quay tàu ra đến phía Bắc luồng hàng hải công cộng vào cảng Nha Trang (luồng hàng hải Nha Trang) theo hướng 48030’-228030’, tính từ mép ngoài vùng quay tàu.

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 18,6m.

  1. Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải rộng 100m, chiều dài 1240m, hướng tuyến luồng được xác định từ tâm vùng quay tàu ra đến phía Nam luồng hàng hải công cộng vào cảng Nha Trang (luồng hàng hải Nha Trang) theo hướng 117030’-297030’, tính từ mép ngoài vùng quay tàu.

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 16,8m.

Số liệu thông báo nêu trên căn cứ bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/25.000 do Đoàn Đo đạc biển vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Bộ Tham mưu Hải Quân (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời Container bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải đoạn từ cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ đến Nhà máy Xi măng Cẩm Phả theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Độ sâu luồng Soài Rạp

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai