Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành di dời sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

HCM – 01 – 2017

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Căn cứ Báo cáo số 04/BC-CTBĐATHHĐNB, ngày 04/01/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc di chuyển vị trí sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao số 13 luồng Đồng Tranh – Gò Gia,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan SG 0847 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia đã được di dời vào sát bờ phải, cách bờ khoảng 20m và không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 265/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 28/12/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2 Công ty CPHH Vedan Việt Nam

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô